Ułatwienia dostępu

 

Wierzymy, że na jakość i efektywność procesu nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa zwiększanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w zajęciach wpływających na rozwój psychospołeczny, intelektualny czy motywację. Zakres oraz tematyka zajęć dodatkowych w szkołach ogólnodostępnych, często jest ograniczona ramowym planem nauczania i środkami budżetowymi samorządu. Możliwością poszerzenia oferty działań podejmowanych na rzecz dzieci, stało się utworzenie Stowarzyszenia działającego, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole, które skupia wielu członków, w tym nauczycieli tejże szkoły oraz rodziców dzieci do niej uczęszczających. Nad utworzeniem Stowarzyszenia pracowała grupa najbardziej zaangażowanych nauczycieli, widzących potrzebę wsparcia edukacji w szkole. Zgodnie z przepisami prawa, utworzyliśmy Stowarzyszenie „Kolska Trójka”. Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, w dniu 2 grudnia 2013 roku rozpoczęliśmy oficjalną działalność.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 • działalność na rzecz oświaty, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i osób niepełnosprawnych;
 • dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego;
 • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w środowisku lokalnym;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • propagowanie aktywności fizycznej i sportu, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego;
 • działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
 • pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność charytatywna na rzecz osób niepełnoprawnych i ich rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku;
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy podmiotami;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 • organizowanie czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów uczniów, pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów, zapewnienie im pomocy dydaktycznych itp.;
 • organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
 • upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie obozów wypoczynkowych, sportowych i wypoczynkowo-szkoleniowych;
 • promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 • rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 • promowanie dorobku lokalnej społeczności , upowszechnianie wiedzy o prawach obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji;
 • rozwijanie ducha przedsiębiorczości;
 • działania na rzecz niepełnosprawnych ,organizowanie grup terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki itd.;
 • działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w celu zachowania i rozwoju ich tożsamości kulturowej oraz realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe;
 • tworzenie centrum wolontariatu: organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy;
 • pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Stowarzyszenia;
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami w celu jak najpełniejszej realizacji zadań Stowarzyszenia;
 • organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych;
 • prowadzenie działalności w różnych formach organizacyjnych, tym działalności gospodarczej , zbiórek publicznych oraz poszukiwanie sponsorów;
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek;
 • organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i klubów sportowych;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych;
 • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych, artystycznych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Kolska Trójka w sieci

Poprzednie edycje

 

1. edycja (styczeń 2017)

2. edycja (styczeń 2018)

3. edycja (styczeń 2020)

4. edycja (grudzień 2021)

5. edycja (grudzień 2022)